Privacy statement & disclaimer

Deze disclaimer bevat de bepalingen en de voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van de informatie en diensten aangeboden op deze website en alle pagina’s vallend binnen het domein www.wongmedia.nl. Deze website is eigendom van, en wordt beheerd door wongmedia.nl.

Alle rechten, waaronder de auteursrechten op al het materiaal op www.wongmedia.nl, berusten bij wongmedia.nl. Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van wongmedia.nl informatie (teksten, beelden, geluid en html-codes daaronder begrepen) via electronische en gedrukte media of op welke andere wijze ook, op te slaan en / of te verspreiden.

Linken en refereren naar www.wongmedia.nl mag wel. Door materiaal in te sturen ter publicatie verleent u wongmedia.nl een onbeperkt gebruiksrecht, zonder dat enige tegenprestatie verschuldigd is. wongmedia.nl kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van en publicatie van vrijwillige bijdragen.

Gebruik van deze website

De informatie op deze website is bedoeld ter algemene informatie, bedoeld voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. De informatie is niet bedoeld als vervanging van enig advies. Indien u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt, doet u dat voor eigen rekening en risico. wongmedia.nl aanvaardt ter zake geen enkele aansprakelijkheid. Ondanks dat wongmedia.nl zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan wongmedia.nl niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.

wongmedia.nl beheert en onderhoudt deze website vanuit Nederland en staat er daarom niet voor in dat de geboden informatie geschikt is voor gebruik vanuit of in andere landen. wongmedia.nl kan evenmin garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Gebruik van deze website dat (I) het gebruik van andere bezoekers stoort, (II) het functioneren van deze website in gevaar kan brengen, of (III) de geboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

Informatie van derden

Op de website wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie verstrekt door derden. Dergelijk materiaal is door wongmedia.nl niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. wongmedia.nl wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. Wanneer u zonder verificatie of nader advies gebruik maakt van de geboden informatie verstrekt door derden, doet u dit voor eigen rekening en risico. wongmedia.nl aanvaardt ter zake geen enkele aansprakelijkheid.

Online communicatie

Berichten die u stuurt aan wongmedia.nl per e-mail kunnen onderschept worden of op andere wijze gemanipuleerd worden. wongmedia.nl adviseert u om geen geheime of anderszins gevoelige informatie per e-mail aan wongmedia.nl te sturen. Indien u er voor kiest om berichten aan wongmedia.nl per e-mail te sturen, accepteert u het risico dat deze berichten onderschept of anderszins gemanipuleerd kunnen worden door derden.

Privacy

wongmedia.nl zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verstrekken zonder uw toestemming en uitsluitend gebruiken in overeenstemming met onze (onderstaande) privacy statement.

Uitsluiting aansprakelijkheid

wongmedia.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van deze website. Onder andere aanvaardt wongmedia.nl geen enkele aansprakelijkheid wat betreft (I) defecten, virussen en andere onvolkomenheden tengevolge van de toegang of het gebruik van deze website, (II) de informatie die op of via deze website ter beschikking wordt gesteld, (III) het onderscheppen, manipuleren of ander oneigenlijk gebruik van informatie die via de website of per e-mail aan wongmedia.nl wordt gezonden of aan u wordt gezonden, (IV) het verlies van gegevens, (V) downloaden of gebruik van software die via deze website beschikbaar wordt gesteld, of (VI) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze website. De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van het management en medewerkers van wongmedia.nl.

Toepasselijk recht

Deze website en alle op deze website gepubliceerde informatie (inclusief deze disclaimer) zijn in beginsel gericht op het Nederlandse publiek en worden beheerst door Nederlands recht. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over eventuele geschillen die in verband met deze website en de daarop gepubliceerde informatie ontstaan.

Wijzigingen

wongmedia.nl behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website (inclusief de tekst van deze disclaimer) te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling om deze disclaimer geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte geraakt.

Privacy Statement

wongmedia.nl respecteert en beschermt de privacy van alle bezoekers van haar website www.wongmedia.nl. In dit document wordt de Privacy Statement uiteengezet. wongmedia.nl raadt u aan om deze aandachtig door te nemen.

  1. Welke gegevens worden door wongmedia.nl verzameld en verwerkt?

Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, dient u bij het aanvragen van informatie via www.wongmedia.nl enkele persoonsgegevens te verstrekken. Niet alle gegevens bent u verplicht te verstrekken, enkel uw naam, e-mailadres en telefoonnummer. Deze gegevens zijn voldoende om gerichte informatie te ontvangen over de dienstverlening van wongmedia.nl. De informatie die u verstrekt, kunt u desgewenst altijd aanpassen.

  1. Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van ‘cookies’ (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

  1. Voor welke doeleinden verwerkt wongmedia.nl uw gegevens?

Doeleinden

wongmedia.nl zal uw gegevens, zoals omschreven onder 2, voor de volgende doeleinden gebruiken:

  • Om u eventueel een nieuwsbrief te versturen, waarin wij u informatie verschaffen over relevante branche informatie, de diensten van wongmedia.nl en het laatste zoekmachine marketing nieuws. Wij versturen u deze nieuwsbrief maximaal 4 keer per jaar. U heeft de mogelijkheid om u elk gewenst moment uit te schrijven van deze nieuwsbrief.
  • Om www.wongmedia.nl aan te passen aan uw wensen en behoeftes.

wongmedia.nl gebruikt de informatie over u om wongmedia.nl en haar website beter op uw wensen en behoeftes af te stemmen. Maximaal vier keer per jaar zullen wij een nieuwsbrief toesturen met informatie over zoekmachine marketing en wongmedia.nl. Mocht u echter geen prijs stellen op het ontvangen van dergelijke nieuwsbrieven, dan heeft u elk moment de mogelijkheid om u uit te schrijven.

Informatie van u die wordt gegenereerd via het webanalyse programma Google Analytics wordt gebruikt voor het opstellen van geanonimiseerde gebruikersstatistieken.

Gebruik door derden

wongmedia.nl zal uw gegevens niet aan derden verstrekken zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij zij daartoe is gehouden op grond van een wettelijke bepaling.

wongmedia.nl behoudt zich het recht voor (een deel van) uw gegevens te verstrekken in geval van eigendomsoverdracht van (een deel van) wongmedia.nl, bijvoorbeeld door een fusie of overname door een andere onderneming. wongmedia.nl zal zich inspannen, indien uw gegevens aan de verkrijgende onderneming worden verstrekt, u hiervan tijdig op de hoogte te brengen.

  1. Kennisneming en verbetering van uw gegevens

Als u wilt weten welke gegevens wongmedia.nl over u heeft vastgelegd of als u gegevens wilt wijzigen, dan kunt u een verzoek mailen naar [email protected].

  1. Welke rechten hebt u?

U hebt het recht wongmedia.nl te vragen welke persoonsgegevens zij van u verwerkt. Vervolgens kunt u wongmedia.nl verzoeken deze gegevens aan te vullen, te verbeteren, te verwijderen of af te schermen, waarbij u in uw verzoek dient aan te geven welke wijzigingen u wenst.

  1. Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Indien wongmedia.nl mocht besluiten haar Privacy Statement te wijzigen, dan worden deze wijzigingen direct opgenomen in dit Privacy Statement.

  1. Waar kunt u terecht voor vragen en verzoeken?

Indien u vragen of verzoeken heeft over het privacybeleid van wongmedia.nl dan kunt u dit kenbaar maken door een e-mail versturen naar [email protected].